(PERSONAL) TRAININGEN HAPPY HEALTHY STUDIO

 

Artikel 1- Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij Happy Healthy Studio heeft ingeschreven voor het volgen van Personal Training en/ of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een proefles

Artikel 2- Inschrijving, termijn, betaling 2.1 Een intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer zonder opgaaf van reden worden geweigerd in de (personal) training.

2.2 Uw abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan andere personen worden overgedragen, rittenkaarten kunnen daarentegen wel door meerdere personen worden gebruikt mits deze personen ook zijn ingeschreven via het inschrijfformulier.

2.4 De bedragen voor het lidmaatschap worden per maand vooruit via automatische incasso ingehouden van de opgegeven bankrekening. Eenmalige deelname, losse lessen en rittenkaarten kunnen zowel via transactie als contact worden betaald.

2.5 Als u zich niet op de 1e van de maand, maar daarna, inschrijft, dan betaalt u de eerste maand naar rato van het resterend aantal dagen van het maandbedrag.

2.6 De inschrijving is voor de duur van de afgesproken abonnementsperiode en zal stilzwijgend worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd gelijk aan het vorige.

2.7 Uiteraard is het mogelijk uw abonnement te wijzigen of stop te zetten. U dient hiermee schriftelijk contact op te nemen met de medewerker en het desbetreffende formulier invullen, welke u per email kunt aanvragen. Het wijzigen of stopzetten van uw abonnement is per maand mogelijk.

2.8 Bij niet tijdig ontvangst door Happy Healthy Studio van de verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of andere redenen, wordt de incasso aan het eind van de maand nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de deelnemer). Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, voor de tweede maal. Dan is deelname aan de lessen voorlopig uitgesloten en wordt €10,- administratiekosten in rekening gebracht. De deelnemer krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag inclusief administratiekosten te voldoen. Indien de deelnemer na deze periode nog in gebreke blijft, wordt de volledige vordering uit handen gegeven.

2.9 Happy Healthy Studio behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden hiervan minimaal 30 dagen vooraf van op de hoogte gebracht. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.

Artikel 3- Tijdstip en plaats van de training 3.1 Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. De tijden en locaties van de lessen kunnen worden teruggevonden op de website van Happy Healthy Studio.

3.2 Ook bij slecht weer gaan de lessen door op hetzelfde tijdstip. Indien deelnemers gevaar lopen door onweer, hagel, sneeuw etc., zal de les komen te vervallen. Deze les zal door overmacht niet worden ingehaald.

3.2 Bij het volgen van personal training zal samen een plaats en tijdstip worden afgesproken met de deelnemer. Indien Happy Healthy Studio niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is Happy Healthy Studio bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.

3.3 Tijdens de schoolvakanties is het mogelijk dat er minder trainingen worden gegeven of een vervangende trainer komt, hierover wordt minstens één week vooraf gecommuniceerd.

3.4 De directie behoudt het recht om te allen tijde wijzigingen door te voeren in het lesrooster.

3.5 Bij ziekte van de trainer zal er getracht worden geschikte vervanging te vinden. Lukt dit niet, dan zal de les door overmacht komen te vervallen.

Artikel 4- Kwaliteit van de training 4.1 Op Happy Healthy Studio rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven.

Artikel 5- Ontbinding, annulering en afmelding (Personal) training 5.1 Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het contractgeld kan niet worden teruggevorderd tenzij er spraken is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.

5.2 Happy Healthy Studio werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (personaltrainings-)afspraak. Wanneer een deelnemer zich te laat afmeldt, zullen de kosten in rekening worden gebracht.

5.3 Happy Healthy Studio heeft het recht tot het tijdstip van aanvang een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

5.4 Buitengewone omstandigen geven Happy Healthy Studio altijd overmacht op het ontheffen van Happy Healthy Studio haar verplichtingen.

6 – Gedragsregels bij deelname aan de training  6.1 Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (trainings-)afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Happy Healthy Studio heeft ingeschreven.

6.2 De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de (trainings-)afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de trainer opvolgen.

6.3 De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door Happy Healthy Studio te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.

6.4 De deelnemer dient zich bij voorkeur 5 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie. Indien u te laat komt voor een groepsles behoudt het management het recht om u voor desbetreffende les te weigeren.

6.5 U dient zich ten alle tijden op een fatsoenlijke wijze te gedragen en op een plezierige en sportieve manier met de leden van medewerkers van Happy Healthy Studio om te gaan.

6.6 Indien een van bovenstaande regels wordt overtreden behoudt Happy Healthy Studio het recht om u de toegang tot de trainingen te weigeren.

Artikel 7- Aansprakelijkheid 7.1 Happy Healthy Studio is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

7.2 Happy Healthy Studio is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

7.3 Happy Healthy Studio is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt, de deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enig directe of indirecte schade die in verband is met de deelname van een training.

7.4 Happy Healthy Studio is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

7.5 Indien zaken beschadigd raken door uw toedoen kan de directie besluiten de kosten op u te verhalen.

Artikel 8- Website; Disclaimer en privacy

8.1 Happy Healthy Studio respecteert de privacy van haar deelnemers en draagt er zorg voor dat er vertrouwelijk met de persoonlijke informatie wordt omgegaan.

8.2 Happy Healthy Studio gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo goed mogelijk uit te voeren.

8.3 De verstrekte informatie op www.happyhealthystudio.com is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Happy Healthy Studio kan niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van hun recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van de gegevens op de website.

8.4 De website van Happy Healthy Studio is beschermd door auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van de website of inhoud mag worden verveelvoudigd of gebruikt voor andere doeleinden.

Artikel 9- Klachten

9.1 Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Happy Healthy Studio zo spoedig mogelijk te melden, uiterlijk 14 dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk per email ingediend onder vermelding van de locatie en omschrijving van de klacht.

9.2 De klacht dient volledig en duidelijk omschreven te worden en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.

9.3 Happy Healthy Studio beantwoord de ingediende klacht uiterlijk 4 werkweken vanaf de datum van ontvangst. Indien Happy Healthy Studio denkt langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht, wordt de klant hier direct van op de hoogte gesteld.

9.4 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil welke zal worden onderworpen aan een bevoegde rechter in Eindhoven.

Artikel 10- Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Happy Healthy Studio en een wederpartij is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Happy Healthy Studio en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Happy Healthy Studio. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Happy Healthy Studio om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

HELEEN SCHENK
* vitaliteits- en voedingscoach
bewegingswetenschapper
* inspirator/spreker
 * workshopleider

| enthousiast | inspirerend | creatief | sportief |

© 2018 - KvK-nummer 66912954  - Algemene Voorwaarden - website door PINK webdesign